Vi för Din talan

Vi brinner för att hjälpa våra klienter med de uppdrag vi har fått. Vi vill använda vårt juridiska kunnande och vår erfarenhet för att ta till vara dina rättigheter och intressen.

Vi arbetar med juridik för privatpersoner och företag med tyngdpunkt på brottmål, familjerätt och arvsrätt, migrationsrätt, skadeståndsrätt (skadereglering vid trafikskador), socialrätt och föreningsrätt.

Vi är processadvokater och för våra klienters talan i allmän domstol (tingsrätt, hovrätt och Högsta Domstolen) liksom i allmän förvaltningsdomstol (förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen). Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare eller offentligt biträde.

Vad vi kan hjälpa till med

Om du behöver advokathjälp, kontakta oss, så kan vi boka in en tid för en inledande rådgivning. När vi har träffats en första gång kan vi avgöra vad vi kan hjälpa till med.

Om du vill ge oss ett uppdrag att företräda dig, berättar vi vad det innebär och hur det kan finansieras.

Rådgivning

Vi erbjuder rådgivning mot en avgift som varje år bestäms av regeringen. Debitering sker för varje påbörjad kvart. En timmes rådgivning kostar kronor 1 755:- (år 2020).

För den som har en mycket låg inkomst kan priset för rådgivning sättas ned till hälften (max två tim). Gäller saken ett barn kan priset sättas ned till noll. I så fall betalar staten (Rättshjälpsmyndigheten) oss halva eller hela rådgivningsavgiften i ditt ställe.

Om tolk behövs bokar och betalar vi tolk i ditt språk. Rättshjälpsmyndigheten ersätter oss för utlägget för tolkkostnad.

Vi svarar på om rådgivningsavgiften kan sättas ned i ditt fall.

Arvode

Advokats arvode skall vara skäligt. Det betyder att debitering i huvudsak sker på grundval av hur mycket tid vi lägger ned på ditt ärende. Timarvodet är för närvarande (2020) kr 1 755:-/tim.

I de flesta fall är det inte du som klient som får betala vårt arvode, utan det gör ofta ditt försäkringsbolag eller staten. Ditt försäkringsbolag erbjuder rättsskydd. Den statliga rättshjälpen administreras av Rättshjälpsmyndigheten. Även i andra fall betalar staten för rättsligt biträde genom advokat när det gäller brott eller offentligt tvång mot den enskilde.

Läs mer om rättsskydd, rättshjälp, offentligt biträde, offentlig försvarare, målsägandebiträde.

Medarbetare

Advokat
Peter Henrysson

Bakgrund
Född 1959
Juris Kandidat, Lunds Universitet, 1989
Ledamot i Sveriges Advokatsamfund 2002

Inriktning
Allmänpraktiserande med särskild inriktning på personskaderätt, brottmål, familjerätt och migrationsrätt

E-post
peter.henrysson@advokathenrysson.se

Advokat
Rickard Lyckander

Bakgrund
Född 1988
Juristexamen i Göteborg 2013
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 2018

Inriktning
Brottmål, familjerätt, tvångsmål och migrationsrätt

E-post
rickard.lyckander@advokathenrysson.se

Finansiering

Rättsskydd

Rättsskydd ingår i hemförsäkringen, men även i en fordonsförsäkring. Det är tänkt att skydda försäkringstagare framför allt mot att drabbas av kostnader som uppstår vid rättslig tvist. Det kan användas för att betala ersättning till egen advokat eller andra rättegångskostnader som en tvist för med sig. Försäkringsbolaget betalar den stora delen av sådana kostnader. Själv får du betala en självrisk som brukar vara 20 % (eller 25 %) av det totala beloppet. Minimibeloppet brukar vara kr 1 500:-. I vissa ärenden som gäller personskadereglering står försäkringsbolaget för hela kostnaden. Rättsskyddet betalar inte alla typer av tvister. Vad som täcks av försäkringen och andra begränsningar i rättsskyddet framgår av försäkringsvillkoren. Mer information finns på försäkringsbolagens hemsidor eller här. Vi hjälper till med att läsa försäkringsvillkor och kontaktar ditt försäkringsbolag för att få en bekräftelse på att rättsskyddet kan användas för den tvist det gäller.

 

Rättshjälp

Rättshjälp är en förmån som du kan få när rättsskydd inte finns och juridisk hjälp behövs i en rättslig angelägenhet. Om rättshjälp beviljas står staten för en del av kostnaden för egen advokats arbete m m. Själv får du betala en sorts självrisk som kallas rättshjälpsavgift. Storleken på den avgiften bestäms av dina ekonomiska förhållanden. Den som tjänar bra kan inte få rättshjälp. Men om du har ett ekonomiskt underlag (framför allt din årsinkomst) under kr 260 000:- kan du få rättshjälp. Det finns en del andra begränsningar i rätten till rättshjälp. Du kan läsa mer om förutsättningarna för att beviljas rättshjälp på Rättshjälpsmyndighetens hemsida. Vi svarar på om rättshjälp kan ges i det enskilda fallet och hjälper till med att ansöka om rättshjälp.

 

Offentligt biträde

Den som behöver juridisk hjälp i ett ärende då det allmänna (stat eller kommun) kan komma att utöva tvång eller vidta ingripande åtgärder mot en enskild, kan få ett offentligt biträde utsett åt sig. Det är domstol eller annan myndighet som beslutar om offentligt biträde och betalar biträdet. Om rätt till biträde finns beror på vad saken gäller. Exempelvis kan en utlänning som riskerar utvisning ofta ha rätt att få ett offentligt biträde. Asylsökande har som regel rätt till offentligt biträde. Om det blir aktuellt att ett barn ska omhändertas eller socialförvaltningen vill placera ett barn i familjehem (LVU) kan barn och föräldrar (vårdnadshavare) få ett offentligt biträde. Gäller saken tvångsvård på grund av missbruk (LVM) eller psykisk störning (LPT, LRV) kan ett offentligt biträde utses för den det gäller. Vi svarar på om det finns rätt till offentligt biträde i det enskilda fallet och kan framställa begäran om offentligt biträde till den myndighet som beslutar i saken. Den som erbjuds att få ett offentligt biträde kan framföra önskemål om att vi ska bli ditt offentliga biträde.

Offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn

Den som misstänks för brott kan ha rätt att få en offentlig försvarare. Den som har utsatts för brott kan ha rätt att få ett målsägandebiträde. Då misstanke finns om att ett barn har utsatts för brott av någon i barnets familj, kan barnet i vissa fall få en särskild företrädare. Gemensamt för dessa uppdrag är att staten betalar advokaten för uppdraget. Vi svarar på om vi kan åta oss uppdrag i brottmål.

 

Konsumenttvistnämnden

Advokatsamfundet har en nämnd för att lösa eller pröva tvister arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. Adressen till Konsumenttvistnämnden är Sveriges advokatsamfund, Box 273 21, 102 54 Stockholm. Läs mer på nämndens hemsida.

Kontakta oss

Adress:
Advokatfirman Peter Henrysson AB
Östergatan 13
261 31 Landskrona

Visa på karta

Öppettider: Måndag–fredag 9.00–17.00
Lunchstängt mellan 12.00 och 13.00.

Telefon: 0418 – 295 10
Fax: 0418 – 288 95

E-post, sekreterare:
sekreterare@advokathenrysson.se

11 + 13 =